Tuulivoimahankkeet

TM Voima Oy:n kehittämiä tuulivoimahankkeita on käytössä noin 80 MW. Hankkeisiin on investoitu 2014-2016 aikana noin 130 miljoonaa euroa.

          Rakennetut hankkeet 

  • Kytölän tuulipuisto 6x3,3 MW            Alavieska
  • Pajukosken tuulipuisto 9x3,3 MW      Ylivieska
  • Saarenkylän tuulipuisto 9x3,3 MW     Alavieska

 

Hankkeet tuottavat vuodessa päästötöntä ja kotimaista energiaa noin 260 GWh vuodessa, joka vastaa n.14.000 sähkölämmitteisen 120m2 neliön vuosikulutusta (18480 kW vuodessa)
 

Tuulivoima on päästötöntä, uusiutuvaa ja kotimaista energiaa. Tuulivoimapuistojen ympäristövaikutuksia minimoidaan kattavalla lähtötilanteen selvittämisellä ja hyvällä suunnittelulla. Nykyisin tekniikan kehittyminen mahdollistaa myös tuulivoiman rakentamisen ilman verotukea.
Tuulivoimapuistolla on monia positiivisia vaikutuksia myös kuntatalouteen, sillä voimalaitoksista maksettava kiinteistövero, maanvuokra ja hankkeen työllistävä vaikutus tuovat kunnalle tuloja. Samalla kunta pienentää hiilijalanjälkeään ja parantaa kokonaisuudessaan maamme energiaomavaraisuutta.
TM Voiman hankkeet sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, sillä alueen tuullisuus on hyvällä tasolla

 

Lisätietoa tuulivoimasta : www.tuulivoimayhdistys.fi

Usein kysytyt kysymykset : http://www.tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta/usein-kysytyt-kysymykset


KEHITTEILLÄ OLEVAT HANKKEET
 

Haapavesi Rahkola

TM Voima Oy on tehnyt alustavat selvitykset Haapaveden kaupungin Rahkolan alueen tuulivoimahankkeesta. Alustavassa sijoitussuunnittelussa on esitetty mahdolliset paikat 4 tuulivoimalalle.

Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 3 MW. Voimaloiden napakorkeus on enintään 160 metriä ja roottorin halkaisija enintään 140 metriä.  Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä.  Rahkolan tuulipuiston sähköverkkoliityntä toteutettaisiin maakaapelilla, ilmajohtoja ei rakenneta.

Lisätietoja: Olli Malkamäki

Ylivieska Hirvineva

TM Voima tehnyt alustavat selvityksen Hirvikankaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon. Alue sijoittuu Ylivieskan Säilynperästä noin 5 km pohjoiseen.  Alustavissa selvityksissä on selvitetty alueen lähellä olevat luontokohteet sekä kulttuurikohteet ja historiallisesti arvokkaat kohteet sekä olemassa olevien kiinteistöjen sijainti ja käyttötarkoitukset. Alueelle suunnitellaan maksimissaan 4 tuulivoimalaa. Alueella on tehty vuokrasopimuksia ja lisäksi alustavaa hankeideaa on esitelty Ylivieskan kaupungille. Hankealueen kehittämisessä pyritään kasvattamaan edelleen etäisyyttä kiinteistöihin, jotta tuulivoiman vaikutukset olisivat pienemmät. TM Voima Oy selvityksissä Kalajokilaakson tuulisuus on hyvä tuulivoiman kehittämiselle. Seuraavaksi hanketta esitellään ELY-keskukselle sekä aloitetaan tuulimittaukset.

Lisätietoja: Olli Malkamäki

Ylivieska Pajukoski II

TM Voima Oy suunnittelee  tuulivoimapuiston laajennusta  Ylivieskan  kaupungin  Pajukosken alueelle.  Hankealueelle  suunnitellaan  yhteensä enintään 18 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen  tuulivoimaloiden yksikköteho on 3-5 MW. Voimaloiden napakorkeus on enintään 160 metriä ja roottorin halkaisija  enintään 140 metriä.  Voimaloiden  kokonaiskorkeus  on  enintään 230 metriä.
 
Pajukoski  II  -tuulivoimapuisto  kattaa  noin 2000  hehtaarin  laajuisen  alan  6  kilometriä  Ylivieskan  keskustasta  etelään  ja  6  kilometriä Sievin  keskustasta  koilliseen.  Tuulivoimapuisto sijoittuu  Ylivieskan  seurakunnan  ja  yksityisten maanomistajien maille.  Hankkeesta on käynnistetty ympäristövaikutusten arviontiprosessi.

Lisätietoja: Olli Malkamäki

Ylivieska Tuomiperä

TM Voima Oy suunnittelee Tuomiperän alueelle kahdeksasta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Suunnitellut tuulivoimalat tulevat enimmäiskorkeudeltaan olemaan enintään 210 metriä korkeita ja tornirakenteeltaan yhtenäisiä (teräslieriö- tai hybriditorni). Voimalat ovat teholtaan 3 - 4,5MW ja roottoreiden halkaisija 112-128m. Tuulivoimaloiden sähköntuotanto liitetään sähköverkkoon 20-36 kV maakaapelilla, ilmajohtoja ei rakenneta.

Hankkeen osayleiskaava hyväksytty Ylivieskan kaupungin hallituksessa ja valtuustossa, hankkeen osayleiskaavasta jätetty valituksia.

Lisätietoja: Kim Tahkoniemi

Sievi Puutikankangas

TM Voima selvittää Sievin kunnan alueella Puutikankankaan alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon. Alue sijoittuu n. 8 km Sievin keskustasta lounaaseen.  Alustavissa selvityksissä on selvitetty alueen lähellä olevat luontokohteet sekä kulttuurikohteet ja historiallisesti arvokkaat kohteet sekä olemassa olevien kiinteistöjen sijainti ja käyttötarkoitukset. Alueelle suunnitellaan maksimissaan 9 tuulivoimalaa. Alueella on tehty vuokrasopimuksia ja lisäksi alustavaa hankeideaa on esitelty Sievin kunnan hallitukselle. Hankealueella on aloitettu tuulimittaukset. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on 9.12.2014 tehnyt päätöksen, ettei osayleiskaavassa ole tarvetta harkinnanvaraiselle ympäristövaikutusten arviointimenettelylle. Hankkeen keskeiset ympäristövaikutukset arvioidaan osayleiskaavan laatimisen yhteydessä.

Lisätietoja: Olli Malkamäki

Nivala Kukonaho


 Nivalan Kukonahon tuulivoimahanke sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, Nivalan Sarjakylän itäpuolella noin 12 kilometriä Nivalan taajamasta koilliseen. Kukonahon tuulivoimapuiston hankealue on pääosin rakentamatonta metsätalousaluetta. Alueelle suunnitellaan enintään kahdeksasta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Tuulivoimalat ovat noin 140-160 metriä korkeita ja lavan pyyhkäisykorkeus on enimmillään 240 metriä. Tuulivoimapuiston tuottama energiamäärä on vuodessa n. 160GWH, joka vastaa noin 32 000 kotitalouden vuosikulutusta. (Tuulipuiston tuottama energia­määrä on suhteutettu kotitalouden 5 000 kWh vuosittaiseen energiankulutukseen )

Hankkeen hyödyt kunnalle: Tuulivoimapuisto tuottaa kiinnnnteistöveroa kunnalle noin 200 000 euroa vuodessa.  Puiston käyttöikä on noin 30 vuotta, jolloin kiinteistöveroa kertyy käyttöaikana noin viisi miljoonaa euroa. Hankkeen rakennusaikana invstoinneista jää talousalueelle noin kymmenen miljoonaa euroa ja sen jälkeen vuositasolla arviolta 1.2 miljoonaa euroa. Tuulivoimapuiston käyttämästä alueesta maksetaan maavuokraa vuositasolla noin 100 000 euroa

 

Lisätietoja: Kim Tahkoniemi

Alavieska Tolosperä

TM Voima selvittää Alavieskan kunnassa Tolosperän alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon. Alustavissa selvityksissä on selvitetty alueen lähellä olevat luontokohteet sekä kulttuurikohteet ja historiallisesti arvokkaat kohteet sekä olemassa olevien kiinteistöjen sijainti ja käyttötarkoitukset. Alue sijoittuu Alavieskan ja Merijärven kuntien rajalle. Alueelle suunnitellaan noin 6 voimalan tuulipuistoa. Alueella on tehty vuokrasopimuksia ja lisäksi alustavaa hankeideaa on esitelty Alavieskan kunnalle. TM Voima on mitannut Alavieskassa 2012 lähtien tuulisuutta, ja mittausten perusteella tuulisuus on hyvä tuulivoimatuotannolle. Hankealueelle soveltuu parhaiten 3 – luokan tuulivoimalat, jotka on suunniteltu maksimissaan 7,5 m/s keskituulelle. TM Voima on pyytänyt ELY-keskukselta lausuntoa YVA:n tarpeellisuudesta.

Lisätietoja: Olli Malkamäki