Tuulivoimahankkeet

TM Voima Oy:lla on käynnissä usean tuulipuiston kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeita varten on perustettu omat paikkakuntakohtaiset hankeyhtiöt.

TM Voima Oy luvittanut 2012-2014 noin 80 MW tuulivoimaa. Investoinnit hankkeisiin ovat noin 130 M€.

  • Kytölän tuulipuisto 6x3,3 MW
  • Pajukosken tuulipuisto 9x3,3 MW
  • Saarenkylän tuulipuisto 9x3,3 MW

Haapavesi Rahkola

TM Voima Oy on tehnyt alustavat selvitykset Haapaveden kaupungin Rahkolan alueen tuulivoimahankkeesta. Alustavassa sijoitussuunnittelussa on esitetty mahdolliset paikat 4 tuulivoimalalle.

Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 3 MW. Voimaloiden napakorkeus on enintään 160 metriä ja roottorin halkaisija enintään 140 metriä.  Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä.  Rahkolan tuulipuiston sähköverkkoliityntä toteutettaisiin maakaapelilla, ilmajohtoja ei rakenneta.

Lisätietoja: Olli Malkamäki

Ylivieska Pajukoski II

TM Voima Oy suunnittelee  tuulivoimapuiston laajennusta  Ylivieskan  kaupungin  Pajukosken alueelle.  Hankealueelle  suunnitellaan  yhteensä enintään 18 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen  tuulivoimaloiden yksikköteho on 3-5 MW. Voimaloiden napakorkeus on enintään 160 metriä ja roottorin halkaisija  enintään 140 metriä.  Voimaloiden  kokonaiskorkeus  on  enintään 230 metriä.
 
Pajukoski  II  -tuulivoimapuisto  kattaa  noin 2000  hehtaarin  laajuisen  alan  6  kilometriä  Ylivieskan  keskustasta  etelään  ja  6  kilometriä Sievin  keskustasta  koilliseen.  Tuulivoimapuisto sijoittuu  Ylivieskan  seurakunnan  ja  yksityisten maanomistajien maille.  Hankkeesta on käynnistetty ympäristövaikutusten arviontiprosessi.

Lisätietoja: Olli Malkamäki

Alavieska Tolosperä

TM Voima selvittää Alavieskan kunnassa Tolosperän alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon. Alustavissa selvityksissä on selvitetty alueen lähellä olevat luontokohteet sekä kulttuurikohteet ja historiallisesti arvokkaat kohteet sekä olemassa olevien kiinteistöjen sijainti ja käyttötarkoitukset. Alue sijoittuu Alavieskan ja Merijärven kuntien rajalle. Alueelle suunnitellaan noin 6 voimalan tuulipuistoa. Alueella on tehty vuokrasopimuksia ja lisäksi alustavaa hankeideaa on esitelty Alavieskan kunnalle. TM Voima on mitannut Alavieskassa 2012 lähtien tuulisuutta, ja mittausten perusteella tuulisuus on hyvä tuulivoimatuotannolle. Hankealueelle soveltuu parhaiten 3 – luokan tuulivoimalat, jotka on suunniteltu maksimissaan 7,5 m/s keskituulelle. TM Voima on pyytänyt ELY-keskukselta lausuntoa YVA:n tarpeellisuudesta.

Lisätietoja: Olli Malkamäki

Sievi Puutikankangas

TM Voima selvittää Sievin kunnan alueella Puutikankankaan alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon. Alue sijoittuu n. 8 km Sievin keskustasta lounaaseen.  Alustavissa selvityksissä on selvitetty alueen lähellä olevat luontokohteet sekä kulttuurikohteet ja historiallisesti arvokkaat kohteet sekä olemassa olevien kiinteistöjen sijainti ja käyttötarkoitukset. Alueelle suunnitellaan maksimissaan 9 tuulivoimalaa. Alueella on tehty vuokrasopimuksia ja lisäksi alustavaa hankeideaa on esitelty Sievin kunnan hallitukselle. Hankealueella on aloitettu tuulimittaukset. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on 9.12.2014 tehnyt päätöksen, ettei osayleiskaavassa ole tarvetta harkinnanvaraiselle ympäristövaikutusten arviointimenettelylle. Hankkeen keskeiset ympäristövaikutukset arvioidaan osayleiskaavan laatimisen yhteydessä.

Lisätietoja: Olli Malkamäki

Ylivieska Hirvineva

TM Voima tehnyt alustavat selvityksen Hirvikankaan alueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon. Alue sijoittuu Ylivieskan Säilynperästä noin 5 km pohjoiseen.  Alustavissa selvityksissä on selvitetty alueen lähellä olevat luontokohteet sekä kulttuurikohteet ja historiallisesti arvokkaat kohteet sekä olemassa olevien kiinteistöjen sijainti ja käyttötarkoitukset. Alueelle suunnitellaan maksimissaan 9 tuulivoimalaa. Alueella on tehty vuokrasopimuksia ja lisäksi alustavaa hankeideaa on esitelty Ylivieskan kaupungille. Hankealueen kehittämisessä pyritään kasvattamaan edelleen etäisyyttä kiinteistöihin, jotta tuulivoiman vaikutukset olisivat pienemmät. TM Voima Oy selvityksissä Kalajokilaakson tuulisuus on hyvä tuulivoiman kehittämiselle. Seuraavaksi hanketta esitellään ELY-keskukselle sekä aloitetaan tuulimittaukset.

Lisätietoja: Olli Malkamäki

Ylivieska Pajukoski

Hankkeelle on myönnetty lainvoimaiset rakennusluvat 9 voimalalle osayleiskaavan mukaisesti. Voimalaitosten tilaus tehty ja rakennustyöt käynnissä. Tavoitteena on, että voimalat käytössä syksyllä 2015. TM Voima Service Oy toimii hankkeessa projektijohtokonsulttina.

Lisätietoja: Jukka Roponen

Alavieska Saarenkylä

Hankkeelle on myönnetty lainvoimaiset rakennusluvat 9 voimalalle osayleiskaavan mukaisesti. Voimalaitosten valinta käynnissä, tavoitteena on, että rakennustyöt alkaisivat viimeistään keväällä 2015. TM Voima Service Oy avustaa hankkeen rakentamisessa. 

Lisätietoja: Kim Tahkoniemi

Alavieska Kytölä

Hankkeelle on myönetty lainvoimaiset rakennusluvat 6 voimalalle osayleiskaavan mukaisesti. Voimalaitosten valinta on tehty ja tavoitteena on aloittaa rakennustyöt viimeistään helmikuussa 2015. TM Voima Service Oy toimii hankkeessa projektijohtokonsulttina.

Lisätietoja: Jukka Roponen

Nivala Kukonaho

TM Voima Oy suunnittelee Kukonahon alueelle enintään yhdeksästä tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Suunnitellut tuulivoimalat tulevat enimmäiskorkeudeltaan olemaan enintään 210 metriä korkeita ja tornirakenteeltaan yhtenäisiä (teräslieriö- tai hybriditorni). Tuulivoimaloiden sähköntuotanto liitetään sähköverkkoon 20-35 kV maakaapelilla, ilmajohtoja ei rakenneta.

Hankkeen osayleiskaava hyväksytty Nivalan kaupungin hallituksessa ja valtuustossa, hankkeen osayleiskaavasta jätetty valitus.

Lisätietoja: Kim Tahkoniemi

Ylivieska Tuomiperä

TM Voima Oy suunnittelee Tuomiperän alueelle kahdeksasta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Suunnitellut tuulivoimalat tulevat enimmäiskorkeudeltaan olemaan enintään 210 metriä korkeita ja tornirakenteeltaan yhtenäisiä (teräslieriö- tai hybriditorni). Voimalat ovat teholtaan 3 - 4,5MW ja roottoreiden halkaisija 112-128m. Tuulivoimaloiden sähköntuotanto liitetään sähköverkkoon 20-36 kV maakaapelilla, ilmajohtoja ei rakenneta.

Hankkeen osayleiskaava hyväksytty Ylivieskan kaupungin hallituksessa ja valtuustossa, hankkeen osayleiskaavasta jätetty valituksia.

Lisätietoja: Kim Tahkoniemi